ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ข้อ 3 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีหน้าที่ประสาน กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              พ.ศ. 2539

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ จาก 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์พรรณี เดชกำแหง เป็นประธานโครงการ

              พ.ศ. 2542 -2546

            ในช่วงที่กำลังดำเนินการจะเปิดการเรียนการสอนของประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 รองศาสตราจารย์พรรณี เดชกำแหง ได้ขอลาออกจากประธานโครงการ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จึงได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ กลางใจ เป็นผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 - 2546

              พ.ศ. 2547

            หลังจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏจันทรเกษมจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” โดย รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กิจรัตน์ภร เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2547 บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด และมีการขยายการบริการวิชาการ ดำเนินการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สรรคบุรี จ.ชัยนาท

              พ.ศ. 2548

           บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง เพื่อดำเนินการเปิด ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง และได้ลงนามความร่วมมือโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินการเปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

              พ.ศ. 2549

           บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ อ่างทอง เพื่อดำเนินการเปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – สหะพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

               พ.ศ. 2550

               บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ขึ้นในปีการศึกษา 2550 คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา โดยผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

               พ.ศ. 2551

            บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนคณบดีที่หมดวาระ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตดา อัจฉริยนนท์ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และในปีการศึกษานี้ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และมีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

               พ.ศ. 2555

            บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนคณบดีที่หมดวาระและสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร แบ่งเป็น

                - ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร

                - ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตมี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

                - ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

               พ.ศ. 2556 - 2558

            บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และงดรับนักศึกษาจำนวน 11 หลักสูตร

               พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

           บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว คณบดีที่หมดวาระเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

           1 พฤศจิกายน 2559 – 17 กรกฎาคม 2560        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

           18 กรกฎาคม – 21 กันยายน 2560                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสม

           สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

           บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปลี่ยนฐานจากหน่วยงานระดับคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและได้ถ่ายโอนหลักสูตรไปคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยมีหลักสูตรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

                - ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

                - ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                - ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

           ทั้งนี้มีหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาใหม่โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาใหม่โดยไม่มีการเรียนการสอนต่อเนื่องกันมากกว่า 2 ปี และไม่ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จำนวน 11 หลักสูตร

            นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการแก้ไขข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยจากหน่วยงานการผลิตบัณฑิต เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีการปรับเนื้อหาและบริบทในข้อบังคับเป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ พ.ศ. ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 2539 รองศาสตราจารย์พรรณี เดชกำแหง ประธานโครงการ
2 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ กลางใจ ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กิจรัตนพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตดา อัจฉริยนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ฟักขาว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6

1 พ.ย.59 – 17 ก.ค. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

รักษาราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

7

18 ก.ค. – 21 ก.ย. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ตันติสันติสม

รักษาราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

8 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เจนวิถีสุข คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9 21 ก.ย.64 -
20 มี.ค.65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพร ท่าจีน

รักษาราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account