รายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประธานกรรมการ

2

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองประธานกรรมการ

3

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  อภิบุณโยภาส

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ

7

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรรมการ

8

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ

9

ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

กรรมการ

10

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

กรรมการ

11

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

        สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการ

12

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

        สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

กรรมการ

13

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการเลขานุการ

14

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

15

หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

       

 

        

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account