ปรัชญา (Philosophy)
ใส่ใจบริการ เสริมสร้างมาตรฐานงานวิชาการ


วิสัยทัศน์ (Vision)
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

      พันธกิจ (Mission)

1) สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
2) สนับสนุน ส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
3) พัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

 มีจิตบริการ พัฒนางานอยู่เสมอ

 

รายละเอียดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

           แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง .ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและดำเนินงานตามแนวนโยบายของหาวิทยาลัย ซึ่งยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด และ 7 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการตามแนวทางสนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตามตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

2. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้ปรับปรุง หรือพัฒนา

3. จำนวนหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

4. ร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตามการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กับหลักสูตรต่าง ๆ ในด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

4. ปรับปรุงข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวารสารบัณฑิตวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาวารสารบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 1

ตัวชี้วัด

คะแนนการผ่านเกณฑ์ประเมินกลุ่มวารสารของ TCI

กลยุทธ์

พัฒนาคุณภาพวารสารบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)    กลุ่มที่ 1

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
2. ผลการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทักษะความชำนาญที่หลากหลาย (Multi Skill)

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account