หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)

Master of Business Administration (Business Administration)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

           1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)  หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)

         2.  คุณสมบัติอื่นๆ  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. 2556 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

          1.  กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2) จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

          2.  กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข  จำนวนไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน

หมวด

ก (2) ข.
บังคับ เลือก บังคับ เลือก
1.  วิชาสัมพันธ์ - - - -
2.  เฉพาะด้าน 24 6 24 12
3.  วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 12 - 6 -
รวม 36 6 30 12
หน่วยกิตรวม 42 42

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                                  24  หน่วยกิต

GSAC5201     การบัญชีเพื่อการจัดการ                                           3(3-0-6)

                             Managerial  Accounting                 

          GSMG6209    ปัญหาพิเศษทางการบริหารธุรกิจ                                3(3-0-6)

                             Business Administration Special Topics        

GSFN5201     การจัดการการเงิน                                                  3(3-0-6)

Financial Management

GSMG5201    การจัดการและพฤติกรรมองค์การ                                3(3-0-6)

Management and Organizational Behavior

GSMG5202    การจัดการการดำเนินงาน                                         3(3-0-6)

 Operation Management

GSMG6201    การจัดการเชิงกลยุทธ์                                           3(3-0- 6)

Strategic  Management

GSMG6202    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                         3(3-0-6)

Business Research Methodology

GSMK5201     การจัดการการตลาด                                             3(3-0- 6)

Marketing Management


 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เลือก

แผน ก แบบ ก(2) ให้เลือกวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

แผน ข  ให้เลือกวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

GSEC5101     เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ                                     3(3-0-6)

Managerial Economics

          GSMG5301     ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ                             3(3-0-6)

                             Corporate Governance and Business Ethics

          GSMG5302    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                3(3-0-6)

                             International Business Management

          GSMG5303    ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่                                       3(3-0-6)

                             Modern Business Entrepreneurs

GSMG5304    การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง              3(3-0-6)

Human Resource Management for Change

          GSMG5305    เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกอบการ                  3(3-0-6)

                             Information  Technology  for Entrepreneurship

          GSMG5306    การจัดการความเสี่ยง                                             3(3-0-6)

                             Risk Management

GSMK5302     กลยุทธ์การจัดการตราสินค้าและราคา                           3(3-0-6)

Strategic Brand Management and Pricing


วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

แผน ก   แบบ  ก(2)

          GSBA6901     วิทยานิพนธ์                                                    12   หน่วยกิต

Thesis

แผน ข

          GSBA6902     ภาคนิพนธ์                                                       6  หน่วยกิต

Term Paper

          รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

GSBA5001     ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงานทางธุรกิจ               3(3-0-6)

                             English for Business Report Writing

GSBA5002     สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ                                        3(3-0-6)                          Statistics for Business Research

ค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน
          1.  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 – 20.50 น. แล้วแต่ตารางเรียน
          2.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160,000บาท (โดยประมาณ)

ฝากกดไลท์ กดแชร์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ


healthnet l4

Graduate School Chandrakasem Rajabhat University

 39/1 Ratchadaphisek Road, Khwaeng Chantharakasem, Chatuchak District, Bangkok 10900
Tel. 0-2513-6968, 0-2942-5800, 0-2942-6800 fax 0-2512-1817 
E-mail:  bundit@chandra.ac.th 

facebook      twitter      line     youtube      gmail

 

© Copyright 2022 graduate.chandra.ac.th

Search

Sign in to your account